Voorwoord

 peter b

 

Voorwoord


Terugblik op 2015

In 2015 begon het tweede jaar van ons nieuwe vierjarige ondernemingsplan “Voor nu en later”. In dat plan staan de ambities voor de periode 2014-2018. 

Op 1 juli 2015 trad de nieuwe Woningwet in werking. De regelgeving (“wat mag een woningcorporatie nog wel en wat niet meer”?) is toegenomen en leidde tot extra werkzaamheden. 

In het verslagjaar namen we het nieuwe woonruimtebemiddelingssysteem Zuidwestwonen in gebruik. Elf corporaties in Zeeland en westelijk Noord-Brabant bieden inmiddels hun vrijkomende woningen aan op een regionaal platform dat vanuit ons kantoor in Heinkenszand wordt aangestuurd.

In 2015 leverde R&B Wonen 80 nieuwbouwwoningen op. We verkochten 20 bestaande woningen en sloopten er 42. We leverden de complexen “Rietzanger” in Heinkenszand, “De nieuwe Vliedberg” in Rilland en het complex voor Zeeuwse Gronden in Ovezande op. Met de sloop van verouderd bezit en de vervangende nieuwbouw verloopt de transformatie volgens plan.

Ons centrale thema was “data op orde”. Gezamenlijk zetten onze medewerkers de schouders onder dat project om gegevens te actualiseren.

In 2015 pasten we voor de derde keer inkomensafhankelijke huurverhogingen toe. Huurders met een hoger inkomen kregen, afhankelijk van hun gezinsinkomen, een extra huurverhoging boven inflatie.

De samenwerking met andere Zeeuwse corporaties werd onverminderd voortgezet. Terwijl de samenwerking met onze strategische partner Stadlander verder werd verdiept.

Koepelorganisatie Aedes onderzocht in 2015 de bedrijfskosten en de klanttevredenheid onder woningcorporaties. R&B Wonen verkreeg de zogenoemde AA-status en kwam uit in een groep van 26 koplopers die op beide onderdelen goed scoorden. Van alle corporaties kwamen we landelijk uit op een keurige achtste plaats.

Effectory onderzocht de betrokkenheid van onze medewerkers. De respons op het onderzoek in 2015 was 97,2%. De gemiddelde score was 7,9. Een verbetering ten opzichte van de uitkomst (7,6) in 2011 en aanzienlijk beter dan de recente gemiddelde uitkomst (7,3) van alle woningcorporaties.

 

Financiële resultaat 2015

De winst- en verliesrekening 2015 sluit met een nadelig saldo van € 10.828.000. De veranderingen in de bedrijfswaarde veroorzaakten hoofdzakelijk die uitkomst. De veranderingen zijn onder meer een gevolg van het huurakkoord tussen Aedes en de Woonbond. Dat akkoord voorziet in de toekomst in mildere huurverhogingen. Ook de verplichting om vanaf 2016 vrijkomende woningen passend toe te wijzen aan gegadigden met recht op huurtoeslag heeft effecten op de bedrijfswaarde. Hierna in mijn vooruitblik ga ik daar wat dieper op in. Door de techniek van het berekenen van de bedrijfswaarde wordt het meerjarige effect zichtbaar in de bedrijfswaarde op 31 december 2015. Wanneer we de veranderingen in de bedrijfswaarde buiten beschouwing laten, zou er sprake zijn geweest van een positief resultaat in 2015.

 

Vooruitblik

In 2016 zetten we de transformatieopgave voort. We slopen oud bezit en vervangen dat door duurzame levensloopbestendige nieuwbouw afgestemd op de toekomstige behoefte. De eerste, speciaal voor de transformatieopgave ontwikkelde, curaviewoningen leveren we begin 2016 op.

We blijven onderhoud uitvoeren en energiebesparende maatregelen treffen, maar doen dat voortaan nog meer in samenhang en minder onrendabel. Dankzij die maatregelen blijft ons bezit up to date en compenseren de lagere energielasten geheel of gedeeltelijk de hogere huur.

Woningcorporaties moeten vanaf 2016 minstens 95% van de vrijkomende woningen passend toewijzen aan gegadigden die recht hebben op huurtoeslag. Passend toewijzen betekent een huur van maximaal € 586,68 voor één- en tweepersoonshuishoudens en maximaal € 628,76 voor huishoudens van drie of meer personen.

Door de verplichting om passend toe te wijzen moeten wij een groot deel van ons woningbezit goedkoop toewijzen. Door minder huurontvangsten komt de uitvoering van het energieconvenant onder druk te staan. Dat convenant heeft als doel om eind 2020 ons gehele woningbezit gemiddeld op energielabel B te hebben. Het maakt het kiezen tussen de drie doelen “beschikbaarheid, betaalbaarheid of kwaliteit” er niet gemakkelijker op.

 

Tot slot

We danken onze medewerkers voor hun inzet en voor hun grote betrokkenheid bij de uitvoering van het ondernemingsplan.
Onze belanghouders danken wij voor de prettige samenwerking in het afgelopen jaar.
Vol vertrouwen gaan we verder op de ingeslagen weg om onze ambities waar te maken.

 

Peter Bevers
directeur-bestuurder