Voorwoord

 peter b

 

Voorwoord


Terugblik op 2016


In 2016 begon het derde jaar van ons nieuwe vierjarige ondernemingsplan “Voor nu en later”. In dat plan staan de ambities voor de periode 2014-2018.

In 2016 leverde R&B Wonen 60 nieuwbouwwoningen op. We verkochten 17 bestaande woningen en sloopten er 103.
We leverden de complexen “Kerkhoekstraat” in ’s-Gravenpolder, “Mr. Dr. Meslaan” in Heinkenszand, “De Uitkijk” in Kruiningen, “Witte Dam/Rozenstraat” in Kwadendamme en “Borszeestraat” in Borssele op. De oplevering van de acht geprefabriceerde Curaviewoningen in Kwadendamme kreeg volop belangstelling. In enkele dagen onderging het centrumgebied van dat dorp een ware metamorfose. Het experiment zorgde voor enige vertraging in het proces om verouderd bezit te slopen en vervangend nieuw te bouwen. De evaluatie van dat project gaf voldoende aanleiding om het concept voor te zetten. Het volledige transformatieopgave van ons ondernemingsplan 2014- 2018 realiseren we voor eind 2017.

Ons centrale thema was “100 jaar R&B Wonen”. Elders in dit verslag blikken we uitgebreider op dat thema terug. Gezamenlijk organiseerden we met onze medewerkers voor de verschillende doelgroepen een scala aan leuke activiteiten waar zowel de medewerkers als de bezoekers met veel plezier op terugkijken.

In 2016 pasten we voor de vierde keer inkomensafhankelijke huurverhogingen toe. Huurders met een hoger inkomen kregen, afhankelijk van hun gezinsinkomen, een extra huurverhoging boven inflatie.
De samenwerking met andere Zeeuwse corporaties werd onverminderd voortgezet. Terwijl de samenwerking met onze strategische partner Stadlander verder werd verdiept.
Koepelorganisatie Aedes onderzocht in 2016 de bedrijfskosten en de klanttevredenheid onder woningcorporaties. R&B Wonen verkreeg wederom de zogenoemde AA-status en kwam uit in een groep van 24 koplopers die op beide onderdelen goed scoorden. Van alle corporaties kwamen we landelijk uit op een keurige zesde plaats.

In 2016 werd de vierjaarlijkse visitatie afgerond. De volgende passages zijn letterlijk uit het visitatierapport geciteerd:

- R&B Wonen is een anticiperende club, met een transparant beleid, een robuuste financiële positie, met betrokken medewerkers en een op participatie gerichte houding voor de huurders en overige belanghebbenden;

- R&B Wonen weet waarvoor het staat en maakt daar met belanghebbenden duidelijke uitvoeringsafspraken over;

- financieel gezien is er sprake van een gezonde onderneming, die voldoet aan de normen van de externe toezichthouders;

- zij kan voldoen aan de opgave zonder dat de financiële continuïteit in gevaar komt. Ze hanteert daarbij heldere en scherpe financiële randvoorwaarden die zowel voor de binnenwereld als de buitenwereld duidelijk zijn;

- zij doet dat bovendien met een efficiënte organisatie. Door samenwerking met andere corporaties wordt gewerkt aan verdere vergroting van de effectiviteit en efficiency;

- R&B Wonen werkt langs heldere lijnen en binnen de kaders van wet- en regelgeving;

- zij volgt de (spel)regels, de codes en kaders die door wetgever en branche zijn geformuleerd.


De visitatiecommissie zag naast haar positieve beoordeling nog enkele verbeterpunten en deed daarvoor de volgende drie aanbevelingen:

- streef naar meer evenwicht tussen de materiële kant van het (goede) functioneren enerzijds en de formele kant daarvan als het gaat om documenten als bijvoorbeeld verslagen, reglementen en statuten. Verbetering is mogelijk door het aanpassen van enkele documenten aan de bestaande handelswijze van R&B Wonen, aan wet- en regelgeving en door het (op de website) publiceren daarvan;

- getuig expliciet van aandacht voor de risico’s die samenhangen met duurzame samenwerking met ketenpartners en collega-corporaties;

- waak voor het te snel en of te ver doorvoeren van digitale dienstverlening en houd het menselijk aspect daarbij in de gaten.

We danken onze medewerkers voor hun inzet en voor hun grote betrokkenheid bij de uitvoering van het ondernemingsplan.  Onze belanghouders danken wij voor de prettige samenwerking in 2016.

Vol vertrouwen gaan we verder op de ingeslagen weg om onze ambities waar te maken.

Peter Bevers, directeur-bestuurder.