Voorwoord

 peter b

 

Voorwoord

Terugblik op 2017

Het jaar 2017 was het vierde en laatste jaar van ons ondernemingsplan 2014-2018 “Voor nu en later”. Terugblikkend op dat ondernemingsplan stellen we vast dat we onze ambities in goede samenwerking met onze belanghouders hebben waargemaakt. Huurders zijn tevreden over onze werkwijze: onze huurders beoordelen onze dienstverlening met een 8 of hoger.

Daarnaast is de transformatieopgave uit ons ondernemingsplan 2014- 2018 in 2017 gerealiseerd.

Als onderdeel van de transformatieopgave leverde R&B Wonen in 2017 101 nieuwbouwwoningen op. We verkochten 23 bestaande woningen en sloopten er 108. Naast het plaatsen van 73 Curaviewoningen in Borssele, Hansweert, Kwadendamme, Krabbendijke, Kruiningen en Yerseke, leverden we in Hansweert een complex met achttien appartementen op en investeerden we in ons bezit om het duurzamer te maken.

Woningcorporaties moeten vanaf 2016 minstens 95% van de vrijkomende woningen passend toewijzen aan gegadigden die recht hebben op huurtoeslag. Passend toewijzen betekent een huur van maximaal € 592,55 voor één- en tweepersoonshuishoudens en maximaal € 635,05 voor huishoudens van drie of meer personen.

Koepelorganisatie Aedes bracht in 2017 opnieuw de Aedes-benchmark uit. Dit jaar werden corporaties beoordeeld op vijf prestatievelden: ‘Huurdersoordeel’ (tevredenheid van huurders over hun corporatie), ‘Bedrijfslasten’ (kosten van personeel, kantoor, ICT), 'Duurzaamheid' (energetische prestatie van de woningen en CO2-uitstoot), ‘Onderhoud & verbetering’ (kosten en investeringen die corporaties maken voor onderhoud en verbetering van woningen) en ‘Beschikbaarheid & betaalbaarheid’ (de maatschappelijke prestatie van een corporatie om betaalbare woningen aan te bieden). R&B Wonen scoorde op de meeste onderdelen bovengemiddeld.

In 2017 stelden we een nieuw ondernemingsplan op voor de periode 2018 tot 2022. Dit plan beschrijft onze volkshuisvestelijke koers en is de basis voor de raamwerkovereenkomst van waaruit jaarlijks de prestatieafspraken met gemeente Borsele en gemeente Reimerswaal worden gemaakt.

 

Financiële resultaat 2017

Waar vorig jaar een boekhoudkundige winst van € 57 miljoen is verantwoord, zien we dat de winst- en verliesrekening 2017 sluit met een negatief saldo van € 47 miljoen. Dit is een boekhoudkundig verlies dat hoofdzakelijk veroorzaakt wordt door wijzigingen in de berekeningswijze van de marktwaarde. In 2016 werd de marktwaarde van de woningen berekend met een disconteringsvoet die voor heel West-Nederland van toepassing was. Deze bleek echter voor Zeeland te laag te zijn. Hierdoor is de marktwaarde 2016 relatief hoog. Dit is in 2017 gecorrigeerd door de berekeningswijze aan te passen, waarbij nu voor Zeeland een hogere disconteringsvoet wordt gehanteerd en de marktwaarde dus lager uitvalt. Dit resulteert in een niet-gerealiseerde waardeverandering van € -44 miljoen in 2017. In de beleidsmatige beschouwing op pagina 5 wordt dit punt verder toegelicht.

Verder constateren we dat onze operationele kasstroom over 2017 een positief en stabiel beeld laat zien. We besteden deze middelen aan onderhoud (verduurzaming van woningen) en nieuwbouw.


Vooruitblik

In 2018 bereiden we ons voor op de transformatieopgave van het nieuwe ondernemingsplan 2018-2022 “Natuurlijk!”. Iedere gemeenten heeft zijn eigen accent. In Reimerswaal maken we de voorraad toekomstbestendig en zetten we in op grootschalige dorpstransformaties door te werken met masterplannen.

In Borsele, waar de huidige voorraad reeds beter aansluit op de toekomstige woningbehoefte, kiezen we voor transformatie op maat in de verschillende kernen en leggen we de nadruk op pilots op het gebied van andere woonvormen en duurzaamheid.

Met het oog op onze duurzaamheidsopgave richten we ons op het Aedes-convenant en het Zeeuws energieakkoord, dat inhoudt dat onze woningen 2045 energie neutraal zijn en dat onze woningen in 2021 uitkomen op een gemiddeld B label. We willen deze transitie realiseren door energieneutrale nieuwbouw.

Ook willen we ons in 2018 ontwikkelen naar een duurzame huisvester door meer gebruik te maken van biobased materiaal bij onderhoud en nieuwbouw, sloopmateriaal te hergebruiken en onze bedrijfsvoering te verduurzamen.

 

Tot slot

We danken onze medewerkers voor hun inzet en voor hun grote betrokkenheid bij de uitvoering van het ondernemingsplan. Onze belanghouders danken wij voor de prettige samenwerking in 2017.
Vol vertrouwen gaan we verder op de ingeslagen weg om onze ambities waar te maken.

 

Peter Bevers, directeur-bestuurder.